Występowanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie studentów z Wrocławia

Rafał Ilow 1, Bożena Regulska-Ilow 2, Dorota Różańska 2
1 - Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
2 - Zakład Dietetyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
MONZ
2012; 18 (4): 442-447
ICID: 1035217
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Wczesne wykrywanie i przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób sercowo-naczyniowych może zmniejszyć prawdopodobieństwo występowania tych chorób w przyszłości.
Cel pracy: Ocena częstości występowania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w wybranej grupie studentów z Wrocławia.
Materiał i metoda: Grupę badaną stanowiło 955 studentów (710 kobiet i 245 mężczyzn) Akademii Medycznej we Wrocławiu. Badanie prowadzono w latach 1998-2003.
Wyniki: Wartość BMI≥25 kg/m2 stwierdzono u 5,9% kobiet i 25,3% mężczyzn, a nadciśnienie tętnicze (NT) u 6,9% studentek i 27,8% studentów. Stężenie cholesterolu całkowitego (TC) ≥190 mg/dl miało 17,8% kobiet i 23% mężczyzn. Odsetek energii z nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie ≥8% stwierdzono u 91,8% kobiet i 95,5% mężczyzn. Niską zawartość błonnika w diecie stwierdzono u 51,5% studentek i 23,7% studentów, natomiast wysoką zawartość cholesterolu pokarmowego odpowiednio u 38,9% i 78,8% badanych. Niską aktywność fizyczną deklarowało 55,1% kobiet i 42,9% mężczyzn, a palenie papierosów odpowiednio 13,2% i 24,9% osób. W grupach osób z NT, w porównaniu z grupami bez NT, stwierdzono wyższe średnie wartości BMI. Osoby ze stężeniem TC ≥190 mg/dl miały wyższe średnie rozkurczowe ciśnienie krwi oraz wyższą procentową zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie w porównaniu z osobami z prawidłowym stężeniem TC. W grupie mężczyzn ze stężeniem TC ≥190 mg/dl stwierdzono wyższą średnią wartość BMI w porównaniu z mężczyznami z prawidłowym stężeniem TC. W dietach mężczyzn z nieprawidłowym stężeniem TC zaobserwowano niższą średnią zawartość błonnika niż w dietach mężczyzn z prawidłowym stężeniem TC.
Wnioski: Stwierdzone w niniejszej pracy znaczne rozpowszechnienie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie studentów, głównie mężczyzn, może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia u nich schorzeń układu krążenia w przyszłości.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nieprawidłowa dieta [0 powiązanych rekordów]
     studenci [82 powiązanych rekordów] 

Related articles

G Nowak, A Żelazko,
Badanie zachowań zdrowotnych i osobowości typu D...
Wprowadzenie i cel pracy. Zachowania zdrowotne są przejawem ukształtowanej przez środowisko (np. działania edukacyjne) postawy jednostki wobec zdrowia. Oprócz czynników zewnętrznych, pewną rolę w tym procesie wydają się odgrywać r...
STRESZCZENIE
J Kościuczuk, E Krajewska-Kułak,
Aktywność fizyczna studentów fizjoterapii i die...
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna to jedna z potrzeb człowieka zasadniczo wpływających na zachowanie i umacnianie zdrowia. Cel. Ocena aktywności fizycznej studentów fizjoterapii i dietetyki. Materiał i metody. W ba...
STRESZCZENIE
P Szymańska,
Zasoby osobiste i strategie radzenia sobie ze stre...
Funkcjonowanie w roli zawodowej muzyka wymaga szczególnego przystosowania. Młody człowiek, decydujący się na podążanie tą ścieżką kariery, powinien być przygotowany fizycznie i psychicznie do wielogodzinnych prób, musi równie...
STRESZCZENIE