Ocena ryzyka zaburzeń statyki narządu rodnego wśród kobiet

Magdalena Lewicka 1, Magdalena Sulima 1, Maria Pyć 2, Barbara Stawarz 3, Marzena Stasiak-Kosarzycka 4, Henryk Wiktor 5
1 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Zakład Pielęgniarstwa, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
3 - Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
4 - Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
5 - Zakład Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Oddział Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 398-401
ICID: 1035209
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Zaburzenia statyki narządu rodnego są powszechnym schorzeniem występującym u kobiet.
Celem badań była ocena ryzyka wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego wśród kobiet.
Materiał i metoda: Badaniami objęto 120 kobiet zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego. Badania przeprowadzono z zastosowaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa, opracowanego dla potrzeb niniejszej pracy. Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Przyjęto 5% ryzyko błędu wnioskowania, p<0,05 uznano za istotne statystycznie.
Wyniki: Biorąc pod uwagę czynniki sprzyjające wystąpieniu zaburzeń statyki narządu rodnego wśród badanych kobiet, stwierdzono, że 27,50% kobiet znajdowało się w grupie niskiego ryzyka zagrożenia zaburzeniami statyki, 49,17% było w grupie średniego zagrożenia, natomiast 23,33% w grupie wysokiego ryzyka. Badania własne wykazały istotnie statystyczną zależność (p<0,05) pomiędzy ryzykiem wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego w grupie badanych kobiet a miejscem zamieszkania, wykształceniem i czasem ostatniej wizyty u lekarza ginekologa.
Wnioski. W grupie kobiet zamieszkujących na wsi oraz legitymujących się wykształceniem podstawowym lub zawodowym istnieje większe ryzyko wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego aniżeli wśród badanych zamieszkujących w mieście i posiadających wykształcenie wyższe. Wszelkie działania zmierzające do zmiany świadomości kobiet, odnośnie do potrzeby regularnego odbywania wizyt kontrolnych u lekarza ginekologa, mogą przyczynić się do wcześniejszego rozpoznania, zmniejszenia nasilenia lub częstości występowania zaburzeń statyki narządu rodnego. W odniesieniu do kobiet zamieszkujących na wsi oraz posiadających wykształcenie podstawowe lub zawodowe istnieje potrzeba podjęcia działań z zakresu promocji zdrowia i edukacji na temat czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia zaburzeń statyki narządu rodnego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     narządy rodne [0 powiązanych rekordów]
     ryzyko wystąpienia [0 powiązanych rekordów]
     zaburzenia statyki narządu rodnego [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Wdowiak, G Bakalczuk,
Znajomość przeciwwskazań do stosowania antykon...
Wprowadzenie i cel pracy. Antykoncepcja hormonalna wywiera pośrednio lub bezpośrednio wpływ na cały organizm kobiety, m.in. na: układ krążenia, układ pokarmowy, gospodarkę węglowodanową czy też gospodarkę lipidową. Lista przeciww...
STRESZCZENIE
M Kicia, A Skurzak,
Anxiety and stress in miscarriage...
Miscarriage is defined as an adverse and unexpected termination of pregnancy before the completion of 22nd week of gesta­tion. Currently, abortion is the most common early reproductive failure. In Poland, more than 40 000 pregnant women a year lose ...
STRESZCZENIE
A Skurzak, M Kicia,
Social support for pregnant women...
This paper is a review of the literature concerning the importance of social support during pregnancy. Being pregnant is a special event in every woman’s life, since it is associated with physical and mental changes. In addition to being a physiolo...
STRESZCZENIE