Rola pielęgniarki w opiece nad chorym okulistycznie na przykładzie problemów pacjentów z jaskrą, przed i po zabiegu trabekulektomii

Monika Kozestańska 1
1 - Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu
MONZ
2012; 18 (4): 393-397
ICID: 1035208
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Jedną z głównych przyczyn utraty wzroku jest jaskra, choroba która każdego roku pozbawia wzroku miliony ludzi. Obecnie na świecie żyje ponad 7 milionów osób, które z powodu jaskry bezpowrotnie utraciły wzrok.
Jak wynika z badań WHO, jedynie co drugi chory na jaskrę jest świadomy swojej choroby.
Z uwagi na fakt, że jaskra stanowi olbrzymi problem na całym świecie również w Polsce postanowiono zająć się tym tematem.
Cel pracy: Celem prezentowanej pracy jest ukazanie problemów ludzi chorych na jaskrę oraz wskazanie najważniejszych aspektów roli pielęgniarki w zakresie opieki pielęgniarskiej w tym schorzeniu, na podstawie przygotowania i pielęgnacji pacjenta po zabiegu trabekulektomii w oddziale okulistyki.
Materiał i metoda: Dla realizacji celów tej pracy zastosowano analizę literatury przedmiotu i metodę indywidualnego przypadku oraz następujące techniki badawcze: obserwację, wywiad, pomiar, analizę dokumentacji.
Opisano klinikę jaskry, metody leczenia ze szczególnym uwzględnieniem trabekulektomii. Ukazano problemy pielęgnacyjne i zasady opieki nad pacjentem chorym okulistycznie.
Wyniki: W wyniku przeprowadzanych badań osiągnięto cel główny niniejszej pracy, którym było ukazanie całościowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem chorym okulistycznie, na przykładzie problemów pacjentów chorych na jaskrę, przed i po zabiegu trabekulektomii.
Wnioski: Opieka nad chorym okulistycznie powinna być sprawowana w sposób kompleksowy. Celem jej jest pielęgnowanie na możliwie najwyższym poziomie, ukierunkowane na pomoc pacjentowi w osiągnięciu pełnej sprawności i radzeniu sobie w życiu codziennym.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     trabekulektomia [0 powiązanych rekordów]
     pielęgnacja [2 powiązanych rekordów]
     jaskra [8 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE