Rola personelu medycznego we wsparciu kobiet poddawanych leczeniu niepłodności

Aleksandra Dembińska 1
1 - Katedra Psychologii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
MONZ
2012; 18 (4): 366-370
ICID: 1035204
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Stan psychiczny kobiet doświadczonych niepłodnością niejednokrotnie ma związek z efektywnością ich leczenia, dlatego też niezwykle istotna staje się rola personelu medycznego we wsparciu psychologicznym leczących się z powodu niepłodności kobiet.
Celem badania była ocena wsparcia, jakiego udziela personel medyczny kobietom leczącym niepłodność.
Materiał i metody: W badaniach własnych zdefiniowano zmienną – percepcję wsparcia społecznego – jako umiejętność dostrzegania przez jednostkę, że zachowania innych ludzi mają charakter wspierający, a więc odpowiadają trafnie na jej oczekiwania. Jednostka porównuje wsparcie oczekiwane ze wsparciem przez nią otrzymywanym. Przeprowadzono dwuetapowe badanie, gdzie pierwszym etapem był wywiad narracyjny (interpretację przeprowadzono zgodnie z podejściem hermeneutycznym) uzupełniony o metodę projekcyjną: „Konfrontacja z własnym życiem”. W etapie drugim dokonano analizy ilościowej w oparciu o autorski „Kwestionariusz Kosztów Psychologicznych w Niepłodności”, gdzie uwzględniono poza zmienną – koszty psychologiczne, także percepcję wsparcia społecznego oraz autorską „Skalę Postaw wobec Problemów Bioetycznych w Niepłodności”. Przebadano 312 kobiet leczących się z powodu niepłodności.
Wyniki: W analizie statystycznej wykorzystano statystyki opisowe oraz test Kruskalla- Wallisa. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że istnieje zależność pomiędzy wykorzystywaną metodą leczenia niepłodności a percepcją wsparcia społecznego – im bardziej zaawansowana metoda leczenia, tym większa percepcja wsparcia społecznego udzielanego przez personel medyczny kobietom leczącym niepłodność. Natomiast nie zidentyfikowano zależności pomiędzy percepcją wsparcia społecznego a czasem leczenia i poglądami bioetycznymi kobiet zmagających się z niepłodnością.
Wnioski: W opiece medycznej nad kobietą zmagającą się z problemami z prokreacją niezwykle istotne są umiejętności i postępowanie lekarza ginekologa i położnej wobec pacjentek, postępowanie, w którym uwzględniona zostałaby wiedza o typowych reakcjach emocjonalnych związanych z diagnozą i leczeniem.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kryzys psychologiczny [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Mielimąka, K Rutkowski,
Effectiveness of intensive group psychotherapy in ...
ObjectivesThe aim of this study was to analyze the effectiveness of intensive (150 – 210 sessions), short-term (10 – 14 weeks) group psychotherapy in the treatment of neurotic disorders, and selected personality disorders.MethodsThe study involve...
STRESZCZENIE
B Smiatek-Mazgaj, J Sobański,
Pain and tactile dissociation, derealization and d...
ObjectivesThe symptoms of dissociation, depersonalization and derealization are often associated with exposure of patients to mental and physical injuries, usually occurring in childhood. Most of these observations were carried out in populations of ...
STRESZCZENIE
P Rodziński, K Rutkowski,
Reduction of suicidal ideation in patients undergo...
ObjectivesAnalysis of associations between initial neurotic personality traits and subsequent reduction of suicidal ideation (SI) – or lack of such reduction – obtained until the end of hospitalization in patients who underwent the course of inte...
STRESZCZENIE