Choroba przewlekła a zachowania przystosowawcze dzieci w młodszym wieku szkolnym

Marzena Kowaluk 1
1 - Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 348-353
ICID: 1035201
Article type: Original article
 
 
Wstęp. Dziecko przewlekle chore zmaga się na co dzień z wieloma problemami. Oprócz typowych dolegliwości somatycznych, związanych z daną jednostką chorobową, zmuszone jest pokonywać trudności natury emocjonalnej i społecznej. Długotrwałe zmaganie się z chorobą wywiera wpływ na psychospołeczne funkcjonowanie jednostki, co potwierdzają badania zamieszczone w literaturze przedmiotu. Wątpliwości, jakie się pojawiają, dotyczą zakresu tego zjawiska oraz charakteru nieprawidłowości w zakresie poszczególnych wymiarów przystosowania.
Cel pracy. Celem zaprezentowanych w artykule badań było określenie poziomu zachowań przystosowawczych dzieci z chorobą przewlekłą.
Materiał i metody. Do oceny przejawów i poziomu społecznego przystosowania dzieci wykorzystano dwa narzędzia: Arkusz Zachowania się Ucznia B. Markowskiej oraz Kwestionariusz CBI E. Schaefera i M. Aaronsona. W badaniach wzięło udział 60 uczniów z klas I–III ze szkół podstawowych województwa lubelskiego. Grupę podstawową stanowili uczniowie przewlekle chorzy, zaś porównawczą ich zdrowi rówieśnicy.
Wyniki. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że u dzieci z chorobą przewlekłą występują nasilone negatywne zachowania przystosowawcze. Możemy u nich zaobserwować wyższy poziom zachowań antyspołecznych i przyhamowania. Cechuje ich wzrost nadruchliwości, roztargnienia, odsuwania się społecznego. Mają problemy w zakresie ekspresji słownej i życzliwości. Charakteryzują się niższym poziomem pozytywnego nastawienia do pracy i pozytywnego zachowania się niż ich zdrowi rówieśnicy.
Wnioski. Choroba przewlekła może się przyczyniać do występowania u dzieci negatywnych zachowań przystosowawczych, uniemożliwiających osiągnięcie dobrostanu psychicznego. Zachowania te wynikają na ogół z niemożliwości wykazania się sukcesami w zabawie, nauce czy w innych sferach społecznego funkcjonowania. Często wiążą się z niezrozumieniem, brakiem akceptacji społecznej i wsparcia ze strony rodziny i szkoły.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zaburzenia przystosowania [0 powiązanych rekordów]
     zaburzenia zachowania [7 powiązanych rekordów]
     przystosowanie społeczne [0 powiązanych rekordów]
     dzieci [797 powiązanych rekordów]
     choroba przewlekła [10 powiązanych rekordów]



 

Related articles

A Genowska, B Goworko -Składanek ,
Dzieci jako sprawcy i ofiary wypadków komunikacyj...
Wprowadzenie. Wypadki komunikacyjne z udziałem dzieci są istotnym zagrożeniem prowadzącym do urazów będących powodem niepełnosprawności, a także stanowią przyczynę zgonów możliwych do uniknięcia. Cel pracy. Celem pracy b...
STRESZCZENIE
E Kołodziejczyk, K Wejnarska,
Uraz brzucha przed wystąpieniem przewlekłego zap...
Wstęp. Najczęstsze przyczyny przewlekłego zapalenia trzustki (PZT) u dzieci znacznie różnią się od tych opisywanych u dorosłych. Do najważniejszych należą: mutacje genetyczne, wady anatomiczne przewodów trzustkowych, zaburzenia gospodarki...
STRESZCZENIE
M Piszcz, B Skotnicka,
Dermoidal cysts of head and neck in children...
Introduction: Dermoid cysts are benign epidermal tumors; in 7% of cases, they are located in the head and neck region. They are lesions of congenital origin, mostly presenting within the midline of the body. About 70% of cases are diagnosed b...
STRESZCZENIE