Analiza poziomu wiedzy i znajomości prawa dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy wśród grupy aktywnych kierowców województwa lubelskiego

Rafał Patryn 1, Marzena Żyśko 2, Maria Sobczyńska  2
1 - Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Zakład Fizjoterapii, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 324-329
ICID: 1035196
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Poziom modernizacji dotyczący transportu drogowego spowodował wzrost wypadkowości na polskich drogach. Szybka pomoc poszkodowanym jest obowiązkiem każdego świadka wypadku (nakaz pomocy, art. 162 § 1 Kodeksu karnego) i powołanych do tego profesjonalnych służb ratownictwa medycznego. W kontekście obecnej sytuacji zasadne jest pytanie o znajomość zasad i posiadanie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców województwa lubelskiego.
Cel pracy: Celem pracy było przeanalizowanie wiedzy formalnej dotyczącej zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, następnie określenie tego, czy respondenci umieliby w sytuacji koniecznej (zdarzenie drogowe) takiej pomocy udzielić.
Materiał i metoda: Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji, składającej się z 18 pytań, w grupie wybranych losowo 228 kierowców województwa lubelskiego.
Wyniki: Aż 52% respondentów ocenia swój stan wiedzy na temat pierwszej pomocy jako przeciętny. Prawie 20% badanych nie uczestniczyło nigdy w kursach pierwszej pomocy. Tylko połowa badanych umiałaby udzielić takiej pomocy potrzebującym w sytuacji tego wymagającej. Ponad 70 % badanych nigdy nie była w sytuacji wymagającej udzielania pierwszej pomocy.
Wnioski: Poziom wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy jest niewystarczający, poniżej połowy badanych deklaruje, iż umiałaby udzielić pomocy potrzebującemu. Tylko połowa badanych uczestniczyła w kursach udzielania pierwszej pomocy, dla 1/4 odbywały się one tylko w formie teoretycznej. Ciągła edukacja i praktyczne treningi pozwolą kierowcom naszych dróg czuć się w pełni przygotowanymi na wypadki i inne zdarzenia drogowe, gdzie istnieje potrzeba udzielania pierwszej pomocy.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ratownictwo [8 powiązanych rekordów]
     zasady prawne [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

 Pasternak,
Zasady jawności oraz uczciwej konkurencji w post...
Zasady „zamówień publicznych” charakteryzują się szczególną doniosłością dla systemu zamówień publicznych, albowiem wskazują kierunki wykładni przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również za ich pomocą można niejed...
STRESZCZENIE

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Polsc...
Cel: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zarysu historii działań Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz metod i środków technicznych wykorzystywanych współcześnie do poszukiwania i ratowania ludzi na morzu oraz likwidacj...
STRESZCZENIE
d Pilip, m Wójcik,
Wiedza w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddech...
Cel: Oceniano poziom wiedzy strażaków Państwowej (PSP) i Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), policjantów oraz ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) w zakresie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Projekt i m...
STRESZCZENIE