Kompetencje społeczne – bufor wypalenia zawodowego pielęgniarek

Katarzyna Rutkowska 1
1 - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
MONZ
2012; 18 (4): 319-323
ICID: 1035195
Article type: Review article
 
 
Wprowadzenie. Rola i zadania pielęgniarek nieustannie ulegają przeobrażeniom. Mimo zmian istnieją stałe oczekiwania dotyczące tej grupy zawodowej. Przede wszystkim wymagane są wysokie umiejętności psychospołeczne. One bowiem są gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług zawodowych. Posiadanie i doskonalenie tych umiejętności chroni pielęgniarki przed syndromem wypalenia zawodowego, a jednocześnie podnosi jakość świadczonych usług medycznych.
Cel pracy. Celem pracy jest podkreślenie istotnej roli kompetencji społecznych jako bufora chroniącego przed wypaleniem zawodowym w grupie pielęgniarek, a także wskazanie na wybrane psychospołeczne problemy wśród tej grupy zawodowej.
Skrócony opis aktualnego stanu wiedzy. Pielęgniarki to jedna z grup zawodowych, która jest najbardziej narażona na wystąpienie syndromu wypalenia zawodowego. Chroniczne obciążenie fizyczne i psychiczne, charakter pracy, specyfika relacji interpersonalnych, relatywnie niskie i niesatysfakcjonujące wynagrodzenie predysponują do wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego. Deficyty w zakresie społecznych umiejętności mogą potęgować taki stan. Dlatego istotne jest zwiększanie samoświadomości tej grupy zawodowej, zachęcanie do samorozwoju i udziału w dedykowanych szkoleniach. Jest też niezmiernie ważne monitorowanie i weryfikowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego, które winny kłaść jeszcze większy nacisk na problematykę psychospołeczną.
Podsumowanie: Znajomość wagi problematyki kompetencji społecznych może być pomocna przy zapewnieniu pielęgniarkom właściwego wsparcia. Niezbędne jest rozwijanie teorii i praktyki dotyczącej psychospołecznych aspektów syndromu wypalenia zawodowego. Ważne jest przywiązanie wagi do wybranych aspektów psychospołecznych już na etapie postępowania rekrutacyjnego prowadzonego dla kadr pielęgniarskich oraz przy przygotowywaniu procedur związanych z doskonaleniem zawodowym.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kompetencje społeczne [17 powiązanych rekordów]
     syndrom wypalenia zawodowego [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

G Plewicka,
Profil osobowości dyrygentów chóralnych...
Osobowość jest pojęciem złożonym i bardzo obszernym. Aby poznać człowieka i móc określić cechy jego indywidualności niezbędne jest przyjrzenie się bardzo wielu aspektom jego zachowania i funkcjonowania. Środowisko muzyków jest niewątp...
STRESZCZENIE
R Królikiewicz,
Socjalizacja w edukacji domowej w opinii rodziców...
Edukacja domowa, z wielu powodów, staje się w Polsce coraz popularniejsza. Pozwala ona rozwinąć potencjał dziecka, wzmocnić relacje rodzinne i poszukiwać własnego sposobu na poznawanie świata. Równolegle z rosnącym zainteresowaniem pojawia...
STRESZCZENIE
R Rabiasz, H Kachaniuk,
Skala pielęgniarskich kompetencji społecznych...
Cel pracy. Celem doniesienia jest przedstawienie nowatorskiego narzędzia do oceny kompetencji społecznych studentów kierunku pielęgniarstwo oraz ukazanie procesu oceny rzetelności i mocy dyskryminacyjnej. Materiał i metodyka. Badania przeprowa...
STRESZCZENIE