Ocena wiedzy pacjentów o powikłaniach cukrzycy

Paweł Kalinowski 1, Urszula Bojakowska 2, Marta E Kowalska 1
1 - Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2 - Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 302-307
ICID: 1035192
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Cukrzyca to poważna choroba prowadząca do groźnych powikłań wielu układów i narządów, powikłań związanych głównie z hiperglikemią. Utrzymujące się złe wyrównanie w cukrzycy skutkuje wystąpieniem ostrych powikłań, a trwająca dłużej cukrzyca, zwłaszcza leczona mało intensywnie, powoduje uszkodzenia narządów z powodu zmian zwyrodnieniowych w małych i w średnich naczyniach oraz w dużych tętnicach.
Cel pracy: Celem pracy było poznanie, na jakim poziomie kształtuje się wiedza pacjentów chorujących na cukrzycę o powikłaniach tej choroby.
Materiał i metoda: Materiałem wykorzystanym do badań były ankiety dotyczące ostrych i przewlekłych powikłań, które mogą wystąpić w przebiegu cukrzycy, wypełnione przez 140 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą, którzy leczyli się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie w 2011 roku. Materiał badawczy poddano analizie i opracowano za pomocą metod statystyki opisowej.
Wyniki: Wiedza większości ankietowanych o powikłaniach cukrzycy była niedostateczna. Większość badanych nie potrafiła wskazać wszystkich ostrych powikłań mogących wystąpić w cukrzycy. Respondenci, pytani o przewlekłe powikłania, najczęściej wskazywali chorobę oczu, chorobę nerek oraz zespół stopy cukrzycowej, część badanych nie wiedziała, że cukrzyca może prowadzić do licznych powikłań. Połowa badanych nie potrafiła wskazać rodzajów stopy cukrzycowej, jedynie 1/3 badanych znała prawidłową odpowiedź. Najczęstsze przewlekłe powikłania cukrzycy, takie jak neuropatia, retinopatia i nefropatia, wśród respondentów nie były znane i w większości zostały wyjaśnione nieprawidłowo.
Wnioski: Pomimo długiego okresu trwania choroby u pacjentów z badanej grupy nie zadowala ich wiedza o powikłaniach cukrzycy – zarówno ostrych, jak i przewlekłych.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     powikłania cukrzycy [3 powiązanych rekordów]
     cukrzyca [3 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Iwanek, A Musz,
Analiza strat wody w wybranym wodociągu grupowym...
...
STRESZCZENIE
A Rogala*, E Smoktunowicz,
Stres pomagających - efektywność interwencji in...
Wstęp: Celem badania było sprawdzenie efektywności interwencji internetowej „Stres Pomagających” w obniżaniu wypalenia zawodowego i wzmacnianiu zaangażowania w pracę u osób pracujących zawodowo z ofiarami traumy. Materiał i metody: Osob...
STRESZCZENIE
E Niewiadomska, M Kowalska,
Spatial and temporal variability of bronchiectasis...
Objectives: Reports on an increasing number of hospitalizations in other European countries and the lack of epidemiological data on the prevalence of bronchiectasis in Poland constituted motivation for the authors to investigate temporal changes of t...
STRESZCZENIE