Apteczka samochodowa i jej rola w udzielaniu pierwszej pomocy. Ocena stanu wiedzy młodych początkujących kierowców

Mariusz Goniewicz 1, Krzysztof Goniewicz 2, Anna Włoszczak-Szubzda 3
1 - Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
2 - Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3 - Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
MONZ
2012; 18 (4): 297-301
ICID: 1035191
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Czas na podjęcie skutecznego działania przywracającego podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego w wypadku samochodowym jest krótki – wynosi 4-5 minut. Wczesne wykonanie najważniejszych czynności pierwszej pomocy może uratować życie wielu ofiarom wypadków. Udzielając jej, należy pamiętać o bezpieczeństwie własnym i poszkodowanych oraz wykorzystywać udostępnione do powszechnego obrotu wyroby medyczne, w tym środki ochrony osobistej (rękawice jednorazowe, maseczka do sztucznego oddychania metodą „usta-usta”). Powinny one znajdować się w apteczce pierwszej pomocy.
Cel pracy: Celem pracy było badanie stanu wiedzy początkujących młodych kierowców w zakresie znajomości przepisów dotyczących wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę pierwszej pomocy oraz jej składu i zastosowania przez uczestników ruchu drogowego.
Materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone wśród uczestników ruchu drogowego w okresie od 2 do 28 maja 2011 r. na terenie Lublina. W badaniu wzięło udział 224 respondentów w wieku od 18 do 28 lat, w tym 98 kobiet i 126 mężczyzn. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, którego konstrukcja została poprzedzona analizą literatury przedmiotu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, wykorzystując program STATISTICA v. 7.1.
Wyniki: Zdecydowana większość badanych uważała, że w Polsce istnieje obowiązek posiadania apteczki samochodowej, jednocześnie mniej niż połowa tę apteczkę posiadała. Ponad połowa respondentów uważała, że prawo reguluje również zawartość apteczki pierwszej pomocy, jednocześnie tylko 30% badanych wiedziało, w co powinna być wyposażona apteczka.
Wnioski: O końcowym sukcesie leczenia specjalistycznego poszkodowanego wielokrotnie decyduje pierwsza pomoc udzielana do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Niezbędne więc jest właściwe edukowanie kierowców, już od momentu szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, na temat niezbędnego wyposażenia samochodu osobowego w apteczkę i korzyści, jakie może ona przynieść w sytuacji zagrożenia.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     przepisy dotyczące posiadania i wyposażenie apteczki. [0 powiązanych rekordów]
     początkujący kierowca, [0 powiązanych rekordów]
     pierwsza pomoc, [0 powiązanych rekordów]
     apteczka samochodowa, [0 powiązanych rekordów]
     edukacja z zakresu pierwszej pomocy [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

P Okoński ,  ,
Frequency of hospitalization in patients diagnosed...
DOI: 10.1515/pjph-2015-0059 Introduction. Congenital talipes equinovarus (CTEV), also called clubfoot is the second after congenital dysplasia of the hip (CDH) most frequently occurring congenital limb defect. In Europe the deformity affects 1-2 ...
STRESZCZENIE
E Dziwota, M Stepulak,
 Social functioning and the quality of life o...
 ...
STRESZCZENIE
A Bień, G Iwanowicz-Palus,
Ciężarne niepełnoletnie – współczesny probl...
Obecnie w Polsce istnieje tendencja do obniżania wieku dziewcząt zachodzących w ciążę, a tym samym zwiększa się liczba porodów u nastolatek. Przebieg ciąży u małoletnich dziewcząt może zostać zaburzony wystąpieniem różnorodnych powi...
STRESZCZENIE