Funkcjonowanie społeczne starszych osób niepełnosprawnych na przykładzie pacjentów hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji

Elżbieta Kamusińska 1, Aleksandra Słopiecka 2
1 - Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2 - Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
MONZ
2012; 18 (3): 219-224
ICID: 1018827
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie: Na zakres funkcjonowania społecznego osoby starszej wpływa wiele czynników, m.in. zmiany stanu zdrowia, aktywność zawodowa lub wycofanie się z niej, status ekonomiczny, stresujące wydarzenia życiowe, zawężenie stosunków międzyludzkich, utrata pozycji społecznej, bilans własnego życia, poziom wykonywanego wysiłku fizycznego, stopień zaangażowania w życie. Proces starzenia się bywa przyśpieszany przez choroby, które mogą zaburzać sprawność funkcjonalną i prowadzić do utrwalonej niepełnosprawności.
Cel pracy: Celem pracy była analiza funkcjonowania społecznego (w obszarach wykonywania podstawowych i złożonych czynności życiowych, poruszania się w przestrzeni, zaangażowania w życie środowiska lokalnego oraz wykorzystania czasu wolnego) starszych osób niepełnosprawnych, hospitalizowanych w oddziale rehabilitacji.
Materiał i metody: Badaniami objęto 122 osoby w wieku powyżej 65 lat hospitalizowane z powodu przebytego udaru mózgu (68,9%) lub protezoplastyki stawu (31,1%). Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu autorskiego kwestionariusza wywiadu.
Wnioski: 1. Funkcjonowanie społeczne badanych osób było znacznie ograniczone w zakresie wykonywania złożonych czynności życiowych, możliwości lokomocyjnych, korzystania z komunikacji publicznej oraz aktywności społecznej i spędzania czasu wolnego. 2. Stwierdzono niższą samodzielność pacjentów po przebytym udarze mózgu aniżeli pacjentów po protezoplastyce stawu. 3. Istnieje pilna potrzeba reaktywizacji starszych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem wytycznych WHO dotyczących promocji aktywności fizycznej dostosowanej do indywidualnych możliwości i zainteresowań.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     protezoplastyka stawu [0 powiązanych rekordów]
     osoby starsze [46 powiązanych rekordów]
     funkcjonowanie społeczne [9 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Zielińska, A Białecka,
Vegetables and fruit, as a source of bioactive sub...
The phenomenon of population aging is not only associated with an increase in the number and proportion of older people in society, but also with an increase in the incidence of cognitive impairment. This can impair the functioning of the elderly in ...
STRESZCZENIE
A Leszczyńska, M Dopierała,
Nordic walking jako forma aktywności fizycznej wp...
Wstęp. W procesie starzenia dochodzi do pogorszenia sprawności ruchowej, na którą wpływ mają między innymi choroby wieku podeszłego. Zachodzące zmiany patofizjologiczne, stosowane leczenie mogą negatywnie wpływać na sprawność ruchową p...
STRESZCZENIE
B Jackowska, T Plenikowska,
Ocena prawdopodobieństwa zgonu osób starszych w&...
W Polsce największe znaczenie w sprawowaniu długoterminowej opieki instytucjonalnej nad osobami starszymi mają domy pomocy społecznej (DPS). Przy przyjmowaniu do DPS występuje negatywne zjawisko selekcji ze względu na stan zdrowia. Badanie wła...
STRESZCZENIE