Problem świadomej zgody na amputację u chorej ze zgorzelą kończyn dolnych – aspekty etyczne

Paweł Kiciński 1, Maciej Zakrzewski 1, Sylwia Przybylska-Kuć 1, Andrzej Prystupa 1, Jerzy Mosiewicz 1, Jakub Pawlikowski 2, Jarosław Sak 2
1 - Klinika Chorób Wewnętrznych, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
2 - Zakład Etyki i Filozofii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2012; 18 (3): 189-192
ICID: 1018826
Article type: Review article
 
 
Niedokrwienie kończyn dolnych jest zespołem klinicznym o złożonej etiologii. Krytyczne niedokrwienie manifestuje się bólem spoczynkowym kończyn, dochodzić może także do powstania martwicy i zgorzeli. W przypadku wielopoziomowych, rozsianych zmian miażdżycowych w tętnicach kończyn dolnych oraz współistniejącej zgorzeli skutecznym leczeniem ratującym życie jest amputacja. W pracy opisujemy przypadek 70-letniej chorej obciążonej cukrzycą typu 2, miażdżycą oraz krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych, która została przyjęta do szpitala w stanie wstrząsu septycznego, z rozległą zgorzelą obejmującą stopy i podudzia. Na podstawie opinii chirurga, pacjentkę zakwalifikowano do amputacji obu kończyn dolnych na poziomie uda. Z powodu ciężkiego stanu ogólnego pacjentka była leczona w oddziale intensywnej opieki medycznej. Po ustabilizowaniu czynności układu krążenia, chorej zaproponowano amputację kończyn. Ponieważ pacjentka jednak nie wyraziła zgody na takie leczenie, stosowano leczenie zachowawcze. Na wyraźne żądanie chorą wypisano do domu po kilkutygodniowym pobycie. Przedstawiony przypadek kliniczny był nie tylko źródłem problemów medycznych, ale także źródłem dylematów etycznych. Na uwagę zasługuje kwestia wyrażenia świadomej zgody, autonomia i poszanowanie prawa do samostanowienia oraz z ocena poziomu kompetencji do decydowania o własnym losie. Uzyskanie świadomej zgody pacjenta na leczenie jest podstawową normą deontologiczną (czyli zasadą), jak również podstawą legalności działania lekarza. Zgoda, aby mogła być uznana za świadomą, musi być wyrażona dobrowolnie przez kompetentnego pacjenta, który otrzymał niezbędne informacje na temat swojej sytuacji medycznej.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     zgorzel kończyn dolnych [0 powiązanych rekordów]
     amputacja [13 powiązanych rekordów]
     Autonomia [16 powiązanych rekordów]
     etyka [68 powiązanych rekordów]
     bioetyka [5 powiązanych rekordów]
     deontologia [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

I Sobańska, E Zarzycka,
Etyka w zawodzie specjalisty rachunkowości zarzą...
Celem artykułu jest poznanie, jak środowisko naukowe rachunkowości wspiera zawód specjalisty ra- chunkowości zarządczej w uświadamianiu wysokich wymagań etycznych oczekiwanych od tego zawo- du. W artykule zostały przedstawione zagadnienia ...
STRESZCZENIE
I Wrońska,
Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle K...
Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, jak ważnym źródłem budowania standardu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce jest Konstytucja z 1997 r. Odpowiedzialny biznes to sztuka zachowania równowagi pomiędzy interesami wszystkich zainte...
STRESZCZENIE
K Najder-Stefaniak,
Problem bezpieczeństwa współczesnego człowieka...
Artykuł wpisuje się w dyskurs o bezpieczeństwie współczesnego człowieka i w poszukiwania mądrych odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia. Autorka ukazuje specyfikę etyki jako nauki, która powstała, by odkrywać i zbierać prawdy potrzeb...
STRESZCZENIE