Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w opiniach nauczycieli

Paweł F. Nowak 1
1 - Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska
MONZ
2012; 18 (3): 171-175
ICID: 1018825
Article type: Original article
 
 
W wyniku reform w polskiej szkole edukacja zdrowotna po raz pierwszy w historii zajmuje znaczące miejsce, co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach oświatowych. Jednak pojawia się szereg problemów z jej praktyczną realizacją.
Celem pracy jest przedstawienie opinii nauczycieli na temat poziomu realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.
Przebadano 307 nauczycieli uczących różnych przedmiotów z 37 szkół różnych typów na terenie województwa opolskiego. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza ankiety.
W pracy wykazano, iż badani nauczyciele potwierdzają, że w szkołach prowadzone są różne akcje oraz programy promocji zdrowia, które wspiera dyrekcja.
Nauczyciele młodsi stażem (pracujący w oświacie do 10 lat) gorzej oceniają edukację zdrowotną w szkołach niż ich starsi stażem koledzy.
Blisko połowa nauczycieli nie wykazuje zainteresowania edukacją zdrowotną w szkole. Nie potrafią oni wymienić nazwy ani jednego programu promocji zdrowia, który jest realizowany w ich szkole.
Edukacja zdrowotna w praktyce będzie realizowana w szkołach wówczas, gdy będą w niej pracować nauczyciele o wysokich kompetencjach w tym zakresie. Obecnie istnieje pilna potrzeba kształcenia liderów, animatorów, krzewicieli zdrowia, nie tylko w ramach studiów pedagogicznych, ale również dokształcania zawodowego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nauczyciele [27 powiązanych rekordów]
     szkoła [46 powiązanych rekordów]
     poziom realizacji [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

J Karbowniczek,
Zasada partnerstwa edukacyjnego w edukacji wczesno...
Wśród zasad ukierunkowujących działalność dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela z uczniami oraz ustalających reguły tej działalności istotną rolę przypisuje się zasadzie partnerstwa edukacyjnego, opartej na wspólnocie wzajemnego oddział...
STRESZCZENIE
B Pawlak,
Dylematy nauczających czytania i pisania...
Czytanie i pisanie to od dawna cenione umiejętności; wokół których w ostatnim czasie toczą się ciekawe dyskusje i spory. W tym samym bowiem momencie; gdy niektórzy boleją nad spadkiem czytelnictwa w naszym kraju; inni zwracają uwagę na fak...
STRESZCZENIE
I Kozimala,
Harcerstwo – szkoła – społeczeństwo w połu...
Harcerstwo, zwane na ziemiach polskich w początkowym okresie działania skautingiem, rozpoczęło swoją działalność w 1911 roku we Lwowie, a następnie rozwinęło się w całej Galicji. Bazą działalności były szczególnie szkoły średnie w...
STRESZCZENIE