Modele komunikacyjne relacji lekarz – pacjent – rodzina

Mirosław J. Jarosz 1, Zofia Kawczyńska-Butrym 2, Anna Włoszczak-Szubzda 1
1 - Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
2 - Zakład Socjologii Ogólnej, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie
MONZ
2012; 18 (3): 212-218
ICID: 1018806
Article type: Original article
 
 
Cel: Celem pracy jest prezentacja różnych modeli relacji lekarz -pacjent-rodzina, kształtujących się pod wpływem regulacji prawnych i organizacyjnych, z wyeksponowaniem rodziny jako rzeczywistego podmiotu opieki medycznej i ochrony zdrowia.
Materiał i metoda: Zastosowanymi metodami badawczymi były: analiza dokumentów i krytyczna analiza treści publikacji. Analizą dokumentów objęto akty prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Polsce, a krytyczna analiza treści dotyczyła wybranych publikacji omawiających funkcjonowanie pacjenta i rodziny w sytuacji choroby i niepełnosprawności, kompetencje lekarza rodzinnego, organizację i finansowanie opieki medycznej.
Wnioski: Omówiono cztery modele relacji lekarz-pacjent-rodzina, począwszy od modelu całkowicie pomijającego współpracę z rodziną, aż do modelu partnerskiego. Analiza zadań i kompetencji lekarza rodzinnego sytuuje medycynę rodzinną (zadaniowość wynika przede wszystkim z kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia) pomiędzy drugim a trzecim modelem relacji lekarz-pacjent-rodzina, czyli niejako „w połowie drogi” do modelu partnerskiego. Holistyczny model medycyny oraz systemowe podejście do opieki medycznej wymagają nowego kształcenia lekarzy i pielęgniarek oraz nowej wizji ich roli. Lekarz i pielęgniarka powinni być głównymi doradcami, konsultantami i profesjonalnymi przewodnikami rodziny, partnerami w tradycyjnie pełnionych w rodzinie zadaniach dotyczących zdrowia. Natomiast w incydentach związanych z nagłą, ostrą chorobą, zagrożeniem zdrowia i życia pozostaną niekwestionowanymi ekspertami od leczenia, przywracania i „naprawiania” zdrowia (medycyna naprawcza).
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     pacjent, [0 powiązanych rekordów]
     organizacja i finansowanie opieki medyczne [0 powiązanych rekordów]
     komunikacja [49 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Trzcińska-Król, B Pilipczuk,
Nowe media w komunikacji szkoła–dom. Doniesieni...
Podstawową formą współpracy na linii szkoła–dom jest dobry przepływ informacji pomiędzy rodzicami uczniów a nauczycielami (Rafał-Łuniewska, b.r.). Niestety, w prezentowanych badaniach rodzice niezbyt chętnie uczestniczą w życiu szkoły...
STRESZCZENIE
J Bakonyi,
Kompetencje informatyczne pracowników instytucji ...
Pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, tak jak inne grupy zawodowe, w swoich codziennych obowiązkach zawodowych korzystają z technologii informacyjno- komunikacyjnej, zarówno w kontaktach międzyorganizacyjnych, jak i komunikując ...
STRESZCZENIE
D Burczyc,
Kształcenie i aktywizacja zawodowa osób z niepe...
Próba podjęcia walki na rzecz zmian jakości życia osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu, niejednokrotnie wiąże się z trudem pokonywania barier mentalnych, strachu i wątpliwości środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz poczuc...
STRESZCZENIE