Oczekiwania rodzin pacjentów przewlekle chorych w zakresie opieki pielęgniarskiej

Barbara Gugała 1, Anna Iwanicka –Maciura 1, Elżbieta Mryczko 1
1 - Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Rzeszowski
MONZ
2012; 18 (3): 225-228
ICID: 1018803
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie. Podmiotem pracy pielęgniarek jest człowiek, dlatego ważne jest poznawanie oczekiwań społecznych względem sprawowania nad nim opieki.
Cel pracy: Rozpoznanie zakresu oczekiwań rodzin pacjentów przewlekle chorych wobec grupy zawodowej pielęgniarek.
Materiał i metoda: Badaniami objęto 100 osób będących członkami rodzin pacjentów hospitalizowanych w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. Średnia wieku badanych wynosiła 48,5 przy rozpiętości od 18 – 78 lat. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, w którym pytania dotyczyły oczekiwań rodzin w zakresie wypełniania funkcji zawodowych przez grupę zawodową pielęgniarek w opiece nad pacjentem przewlekle chorym.
Wyniki. Spośród funkcji zawodowych pielęgniarek, za najważniejszą w opiece nad pacjentem przewlekle chorym, rodziny chorych uznały funkcję opiekuńczą (92%), terapeutyczną (57%) i rehabilitacyjną (54%), a za najważniejsze zadania w ramach poszczególnych funkcji: utrzymanie ciała w czystości (100%), naukę samoobsługi w zakresie czynności dnia codziennego (72%), zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia (71%), a także motywowanie do usamodzielniania się (69 %), monitorowanie pomiarów podstawowych czynności życiowych (76%) i podawanie leków (70%). Zdecydowana większość osób oczekiwała informacji dotyczących stanu zdrowia i opieki pielęgniarskiej (72%), w nieznacznym stopniu informacji dotyczących opieki socjalnej (7%).
Wnioski: Zapewnienie higieny ciała, przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji, łagodzenie bólu i cierpienia to, w opinii rodzin przewlekle chorych, najważniejsze wyznaczniki opieki pielęgniarskiej.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     chory przewlekle [0 powiązanych rekordów]
     oczekiwania rodzin [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE