Ocena kierunku zmian zakresu ruchomości stawów w wyniku leczenia sanatoryjnego u kobiet wiejskich z dolegliwościami bólowymi narządu ruchu

Tomasz Ignasiak 1, Ewa Ziółkowska-Łajp 2
1 - Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
2 - Katedra Antropologii i Biometrii, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
MONZ
2012; 18 (2): 85-91
ICID: 1004040
Article type: Review article
 
 
Wstęp: Tryb życia kobiet wiejskich mimo znacznej technicyzacji gospodarstw rolnych znacznie odbiega od prowadzonego przez kobiety zamieszkujące aglomeracje miejskie. Udział kobiet w pracach związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą ma w przewadze charakter pracy fizycznej, w dużym stopniu obciążającej układ ruchu, stąd ważnym problemem zdrowotnym kobiet wiejskich są choroby układu ruchu. Dostępność leczenia sanatoryjnego w ośrodkach rehabilitacyjnych KRUS przyczynić się może do zmniejszenia najczęściej odczuwanych dolegliwości zdrowotnych tej grupy kobiet.
Cel: Celem pracy była ocena wpływu 3-tygodniowego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym na zakres ruchomości kręgosłupa i dużych stawów u kobiet wiejskich.
Materiał i metody: W badaniach udział wzięło 95 kobiet z dolegliwościami w obrębie narządu ruchu, posiadających status rolnika, poddanych podczas pobytu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie programowanej rehabilitacji. U kobiet wykonano dwukrotnie pomiary goniometryczne ruchów czynnych dużych stawów oraz ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa. Materiał analizowano z wykorzystaniem metod statystycznych, oceniając kierunek zmian badanych parametrów w wydzielonych grupach wieku.
Wyniki: Mimo zastosowanego leczenia sanatoryjnego zarówno w grupie kobiet młodszych, jak i starszych nie uzyskano statystycznie istotnych różnic między pierwszą a drugą serią badań jedynie w zakresie zginania w stawie biodrowym i kolanowym. U starszych kobiet odnotowano nieznaczne pogorszenie zakresu zgięcia odcinka szyjnego kręgosłupa ku tyłowi.
Wnioski: Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym i stosowane zabiegi terapeutyczne spowodowały korzystne zmiany ocenianych parametrów przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej badanych kobiet wiejskich. W pracy wskazano, że znacznie mniejsze zakresy ruchów, zwłaszcza w stawie biodrowym i kolanowym w stosunku do wartości referencyjnych, mogą wiązać się z trybem życia kobiet wiejskich i uciążliwą pracą fizyczną oraz ich wiekiem.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     ruchomość stawów [2 powiązanych rekordów]
     kobiety wiejskie [0 powiązanych rekordów]
     rehabilitacja uzdrowiskowa [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE