W poszukiwaniu wzorców dla Polskiej Rady Bioetycznej. Włoski Narodowy Komitet do Spraw Bioetyki – misja, struktura i działalność

Waldemar Głusiec 1
1 - Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
MONZ
2012; 18 (2): 155-162
ICID: 1003560
Article type: Review article
 
 
Od początku lat 80. ubiegłego wieku na całym świecie powstają krajowe komisje bioetyczne, wspierające władze poszczególnych państw w prawnym regulowaniu nowych kwestii dotyczących ochrony ludzkiego zdrowia i nauk o życiu. W polskim parlamencie złożony został projekt ustawy o Polskiej Radzie Bioetycznej (PRB). Ma to być organ opiniodawczo-doradczy, służący rządowi wsparciem w zakresie etycznego wykorzystywania nowych osiągnięć biologii i medycyny. Aby tę misję skutecznie realizować, będzie on musiał opracować własny statut określający wewnętrzną organizację i tryb działania.
Celem pracy jest zaprezentowanie struktury i zasad funkcjonowania Włoskiego Narodowego Komitetu do Spraw Bioetyki (Comitato Nazionale per la Bioetica – CNB), legitymującego się przeszło dwudziestoletnim doświadczeniem oraz imponującym dorobkiem, jako użytecznego wzorca dla PRB.
W artykule wykorzystano dokumenty statutowe i sprawozdania CNB. Uwzględniono również publikacje poglądowe oraz wypowiedzi członków komitetu. Analiza tych źródeł pozwoliła uchwycić całościowy obraz CNB, tzn. jego misję, strukturę, zasady funkcjonowania, opracowywane dokumenty, przestrzenie aktywności i ogólną specyfikę.Ewentualna adaptacja włoskiego modelu organizacji i działania oznaczałaby przede wszystkim tworzenie wewnątrz PRB małych zespołów roboczych umożliwiających równocześnie pracę nad kilkoma opiniami etyczno-prawnymi. Innymi pozytywnymi następstwami przejęcia niektórych wzorców od CNB byłoby otwarcie drogi do różnicowania trybu wydawania opinii, podejmowania inicjatyw naukowo-edukacyjnych, nawiązywania współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi oraz promowania Polski na arenie międzynarodowej.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     Polska Rada Bioetyczna [0 powiązanych rekordów]
     Comitato Nazionale per la Bioetica [0 powiązanych rekordów]
     komisje bioetyczne [0 powiązanych rekordów]
     bioetyka [5 powiązanych rekordów] 

Related articles

M Kaźmierczak, I Kubiak,
Czynniki determinujące akceptację choroby przez ...
Cel pracy. Ocena stopnia akceptacji choroby u kobiet leczonych z powodu zmian patologicznych szyjki macicy oraz ustalenie, czy istnieje związek zmiennych socjodemograficznych z poziomem akceptacji. Materiał i metody. Do badania w...
STRESZCZENIE