Metody zapobiegania ciąży w ocenie kobiet w wieku rozrodczym a deklarowana istotność wiary katolickiej – badania pilotażowe

Aleksandra Rutkowska 1, Agnieszka Rolińska 2, Joanna Milanowska 3, Agnieszka J. Kowalska 4, Karolina Kryś 1, Katarzyna Sidor 1, Marta Makara- Studzińska 1
1 - Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego w Lublinie
3 - Samodzielna pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
4 - Samodzielna Pracownia Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2012; 18 (2): 113-117
ICID: 1003554
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: W artykule przedstawiono wyniki badań podjętych w celu określenia wpływu deklarowanej istotności wiary katolickiej kobiet na decyzję o wyborze metody zapobiegania ciąży oraz na przekonanie kobiet o szkodliwości antykoncepcji oraz działaniu środków antykoncepcyjnych skierowanemu przeciw poczętemu życiu. Drugim celem badań było ustalenie, czy istnieje związek istotności wiary katolickiej z poglądem o ewentualnym zakazaniu stosowania hormonalnych metod antykoncepcyjnych w społeczeństwie. Współcześnie różnorodne metody antykoncepcji są stosowane powszechnie przez coraz młodsze kobiety. Kościół katolicki nie akceptuje innych środków zapobiegania ciąży niż naturalne metody planowania rodziny.
Materiał i metoda: Przebadano 57 kobiet w wieku rozrodczym, pozostających w relacji seksualnej (w badaniach wzięły również udział kobiety należące do grupy parafialnej „Wspólnota Trudnych Małżeństw” SYCHAR, przy parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie). 30 kobiet stwierdziło, że wiara jest bardzo istotna w ich życiu, 27 uznało wiarę w Boga za mało istotną bądź nieistotną. Metodą wykorzystaną w badaniach był sondaż diagnostyczny, zaś techniką ankieta.
Wyniki: Wykazano, że na poglądy na temat antykoncepcji oraz decyzję o stosowaniu konkretnej metody antykoncepcyjnej wpływa poziom religijności. Kobiety, dla których wiara jest ważna, wykazywały poglądy zgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Ponadto wszystkie badane kobiety opowiadają się przeciw zakazowi stosowania antykoncepcji hormonalnej – niezależnie od posiadanych poglądów religijnych.
Wnioski: Kobiety deklarujące wiarę w Boga istotnie różnią się w zakresie poglądów dotyczących antykoncepcji od tych, dla których wiara jest mało istotna lub nieistotna, a także rzadziej stosują nieakceptowane przez Kościół metody antykoncepcji hormonalnej. Poziom religijności nie ma związku z postawami wobec wprowadzenia zakazu korzystania z hormonalnych metod antykoncepcji.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     kobiety / women [1 powiązanych rekordów]
     kościół katolicki [37 powiązanych rekordów]
     poglądy religijne [0 powiązanych rekordów] 

Related articles

I Kowalska,
Szanse i zagrożenia dla rozwoju kapitału ludzkie...
Inwestycje w kapitał ludzki to kluczowa determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku. Na obszarach wiejskich wymagają one dobrze zaplanowanych interwencji w dziedzinie edukacji. Niezbędne fundusze na ten cel będzie można pozyskiwać...
STRESZCZENIE
L Papierska, D Kowalska,
Leczenie substytucyjne niedoczynności kory nadner...
Leczenie niedoczynności kory nadnerczy wydaje się proste: jego celem jest substytucja niedoborów hormonalnych przy zastosowaniu głównie glikokortykoidów, jak również mineralokortykoidów i, opcjonalnie, androgenów nadnerczowych. Jednak gd...
STRESZCZENIE
J Kowalska,
DESIGNING NITRIDING PROCESSES USING SIMULATOR OF T...
This article presents simulator of the kinetics of nitrided layer growth. Simulator of the kinetics of nitrided layer growth is an application, which supports new method of controlled gas nitriding called ZeroFlow. ZeroFlow method is used for nitridi...
STRESZCZENIE