Czynniki ryzyka nefropatii indukowanej kontrastem radiologicznym u pacjentów poddawanych zabiegom przezskórnej angioplastyki naczyń wieńcowych

Anna Jaroszyńska 1, Andrzej Wysokiński 2, Jacek Baszak 2, Ewa Rudnicka-Drożak 3
1 - Samodzielna Pracownia Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 - Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 - Samodzielna Pracownia Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
MONZ
2012; 18 (2): 101-105
ICID: 1003552
Article type: Original article
 
 
Wprowadzenie i cel pracy: Nefropatia indukowana kontrastem (CIN) jest trzecią co do częstości przyczyną ostrego uszkodzenia nerek w grupie pacjentów hospitalizowanych, stanowiąc uznany czynnik zwiększonej śmiertelności zwłaszcza osób obciążonych chorobami kardiologicznymi. W przeprowadzonym badaniu oceniano częstość występowania CIN po planowych zabiegach przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) oraz potencjalny wpływ na występowanie CIN niektórych czynników, które mają lub mogą mieć znaczenie w patogenezie tego powikłania.
Materiał i metoda: Badaniem objęto grupę 43 osób w wieku od 60 do 80 lat, średnio 66,36±8,82, z rozpoznaną chorobą wieńcową, leczonych PTCA. Funkcję nerek oceniano w oparciu o wartość eGFR przed zabiegiem i 24 godziny po PTCA. Stosowano trzystopniowy (0-I-II) podział nasilenia CIN.
Wyniki: Kryteria CIN spełniało 29,5% pacjentów. Zmiany o charakterze łagodnym (stopień I) stwierdzono u 20,5% chorych, istotnym (stopień II) u 9,1% chorych. Niewielki wzrost stężenia kreatyniny (stopień 0) zaobserwowano u 41,9% badanych. Analiza statystyczna wykazała, że wiek i PTCA w obrębie lewej tętnicy wieńcowej (LCA) stanowiły niezależne czynniki ryzyka wystąpienia CIN.
Wnioski: Nefropatia indukowana kontrastem radiologicznym stanowi częste powikłanie zabiegów PTCA. Pacjenci w starszym wieku oraz chorzy poddawani PTCA zmiany zlokalizowanej w LCA stanowią grupę osób wymagających zachowania szczególnej ostrożności podczas przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem środka cieniującego.
  PEŁNY TEKST STATS

Recommend this article to:

Nazwisko i Imię:
E-mail:
From:
Język:


Artykuły powiązane in IndexCopernicus™
     nefropatia indukowana kontrastem [1 powiązanych rekordów] 

Related articles

A Madejczyk, T Zapolski,
Transcatheter left atrial appendage occlusion in p...
Atrial fibrillation is one of the most common cardiac arrhythmias. It affects 1-2% of the total population, and the frequency of its incidence increases with age. The threefold increase in the incidence of this disease is projected by 2050. In pati...
STRESZCZENIE
A Tarkowski, A Głowniak,
Atrial fibrillation – etiology and pathogenesis&...
Etiology and pathomechanisms of atrial fibrillation and atrial flutter are complicated and the knowledge about them still remains incomplete. This may be the reason why currently applied methods of prevention as well as treatment remain unsatisfied...
STRESZCZENIE
T Zapolski, A Wysokiński,
Znaczenie wskaźnika objętości lewego przedsionk...
Wstęp. Migotanie przedsionków (AF) prowadzi do szeregu przemian, w tym również strukturalnych, co określane jest mianem remodelingu. Podstawowym wykładnikiem remodelingu związanego z arytmią jest powiększenie lewego przedsionka (LA). Wykaz...
STRESZCZENIE